Menü Bezárás

Szász István Tas: A közösen gondolkodó Helikon és Hitel, átfedéseik, spontán munkamegosztásuk, és néhány a mának szóló üzeneteikből Megjelent a Várvédő 1. kiadványában 2012.01.10.

A KÖZÖSEN GONDOLKODÓ HELIKON ÉS HITEL

Átfedéseik, spontán munkamegosztásuk, és néhány a mának szóló üzeneteikből

A tervezett Helikon-sorozat első kötetébe írni egyszerre nagy megtiszteltetés és felelősség. A felkérésnek örömmel tettem eleget. Természetesen születésem helye és ebből eredő kutatásaim tárgya magától értetődővé teszi számomra rövid írásom témaválasztását.

A két világháború között a Marosvécsen született Helikon és a kolozsvári székhelyű Hitel, úgy is mint meghatározó szellemi csoportosulás, úgy is mint meghatározó folyóirat, egymást egészítették ki. Ennek a kérdésnek néhány részletével, majd pedig a közös szellemet igazolandó néhány idézettel foglalkoznék az alábbiakban.

Az 1935 és 1944 között megjelenő Hitel egyik alapvető jellegzetessége volt, hogy egy hasonló névvel illetett szellemi csoportosulásról beszélhettünk, melynek a folyóirat csak egyik fóruma volt. A kezdeti szinte mindet felölelő spektrum rövidesen és teljesen érthetően megoszlott, és a nemzetpolitikai szemle körül csoportosult írók és költők szépírásai az 1928-1944 között megjelenő Helikonban láttak napvilágot.

A Hitel szellemi körének családi házunkban zajló napi munkájában és a folyamatos közös gondolkodásában a 220 résztvevő közt a Helikon 55 tagjának pontosan egy harmada is aktívan jelen volt. Vagy mint a szellemi kör tagja, vagy mint írásaival is jelentkező munkatárs. Kiemelném közülük elsősorban Kemény Jánost, Kós Károlyt, Tamási Áront vagy éppen Makkai Sándort és később fiát, Lászlót, de Kiss Jenő is érdekes módon fedte át a két csoport munkáját.

Kemény János, mint együttgondolkodó, a kör legaktívabbjai közé tartozott, és jelenléte állandónak volt mondható. Kós Károly a társaság nagytekintélyű szeniorjaként lehetett hangadó minden megbeszélés során, Tamási Áron pedig szinte magához ragadta a vezetést, és irányította a munkát, de a háború végével kapcsolatos cselekmények során is jelentős szerepet vállalt. Makkai szelleme mindkét csoportosulás egyik iránytűjeként ismert. Kiss Jenő, aki a Helikon helyettes szerkesztője volt, a Hitel két szerkesztőjének (Vita Sándor, Albrecht Dezső) képviselőházba történt behívása után a Hitelnek is segédszerkesztője lett, de annak már a kezdeteknél alapító tagjaként tartjuk számon.

Azt is meg kell jegyeznem, hogy a Helikon évi egyszer megrendezett találkozója mellett annak több tagja a folyamatos kapcsolatot éppen a Hitel rendszeres, – napi, heti, havi – kisebb és nagyobb – együttlétein tartotta egymással. Szubjektív, de sokatmondó bizonyítéka annak, hogy Kemény és Tamási mennyire nagy szeretetnek örvendtek a Hitel társaságában, az is, hogy őket, kettejüket Jánoskának és Áronkának nevezve becézték a többiek.

A Hitel társaságban is munkálkodó Helikonisták névsora ábécé sorrendben a következő: Dsida Jenő, Hunyadi Sándor, Jékely Zoltán, Kemény János, Kiss Jenő, Kovács László, Kós Károly, Makkai Sándor, Makkai László, Reményik Sándor, Tamási Áron, Szabédi László, Szemlér Ferenc, Szenczei László, Tavaszi Sándor, Vásárhelyi Emil, Vita Zsigmond, Wass Albert. Ez a névsor a Helikonistáknak éppen egyharmadát jelenti, azonban más módon a Hitel csoporttal kapcsolatba kerültek még többen. Elég, ha Kacsó Sándor vagy Ligeti Ernő nevét említem, vagy a Hitel konkrét politikai akcióiban történt együttműködés szereplőit, mint pl. Kolozsvár nyílt várossá nyilvánításában Bánffy Miklóst.

A „magyar négy év” alatt a Hitel társasága kibővül, és bár a kemény mag továbbra is a Szász villában találkozik, a kétszáz fős társaságnak nagyobb térre van szüksége. Az új otthonteremtésben tevékenyen részt vesz apám és anyám – a Hitel háziasszonya – rendezi be az Erdélyi Kör helyiségeit. Ezután a tömegesebb találkozások itt zajlanak. A helyiség egyben az Erdélyi Pártnak is találkozóhelyévé válik. Mint ismeretes e párt szerveződését Teleki Pál támogatta és általa azt remélte (és nem is csalódott), hogy így a német orientáció elleni politikájához nyer szövetségeseket. A párt szimpatizánsai közt Hitelesek és Helikonisták egyaránt előfordultak s így együttműködésük további személyekkel és találkozási felülettel gazdagodott.

A kapcsolat legkönnyebben kimutatható gyökerei természetesen az őshelikonisták közé tartozó Makkai Sándorhoz és közben felnövekedett fiához Makkai Lászlóhoz vezetnek vissza. Előbbi a Magunk revíziója megírásával a Hitel egyik szellemi fő gyökerét alkotta meg, fia pedig a negyedik legtöbbet publikáló szerző. De nyomós érvekkel járul hozzá az összetartozáshoz Tamási Áron egész tevékenysége is.

A továbbiakban ezt szeretném igazolni néhány idézettel – úgy, hogy egyúttal azt a közös szellemet is közelebb hozzam az olvasóhoz – s egyben azok aktualizálására is törekszem.

Mint jellemző példát idézzük fel mindjárt a Makkai László alapította lap első számának Makkai Sándor által írott vezércikkét. A címe: Mi lesz velünk? És 1935. január elsején jelent meg. Ebben a kétségbeesetten éleslátó elemzésben ezeket olvashatjuk:

Akik különböző testrészeiben az országokban széttagolt magyar nemzetnek, ugyanazzal az éjjel-nappali gonddal tépelődünk a magyarság sorsa, jövője felett, két érzés feszítő ellentétében szenvedünk és reménykedünk.

Az egyik érzésünk gyötrelmes sötét. A nagy világesemények és az emberi lelkek megfigyelése magunk körül egyformán azzal kínoznak, hogy a történelem őrlőmalmába vetett nemzetünk, az ész minden érve szerint halálra van ítélve, nincs kiútja a rettenetes felmorzsoló élek közül. Idő kérdése az egész, rövidebb vagy hosszabb időé, de az eredmény ugyanaz. Nincs segítség!

Lehetnek, akik közülünk a külső erőviszonyok mérlegelése alapján jutnak erre a sivár következtetésre és ezeknek még aránylag könnyebb azzal vigasztalniuk magukat, hogy a történelemnek mindig voltak és vannak váratlan fordulatai, amelyek megcáfolják az emberi értelem merev logikai sémáit. De vannak olyanok is, akik mélyebbre néznek fájó szemükkel s a bajnak keserű gyökerét pillantják meg: az életcél végzetes elhomályosulását, az élet értelmébe vetett hit megrendülését.

Béke, igazság és szeretet miért váltak velünk szembe üres frázisokká, amiket már nem is nagyon hangoztatnak többé és ha még hangoztatnak Európa népei, akkor azt csak a mi kizárásunkkal ismerik el az emberközösség életének szabályozó elvéül, melynek érvénye alól ki kell rekeszteni a halálraítélteket? Akik ilyen mélyre néznek azok nemzetük szeretetétől is mélyebben vannak áthatva és ezért gyötrődésük is feneketlen, visszhangtalan sötétbe kiáltja jajszavait. A minden idők legjobb magyarjainak szenvedései fakadnak ebből a tragikus érzésből. És akit még soha nem igézett meg e végzetre meredő döbbenet az nem értheti meg a legkülönb magyar szellemek bús magányát és annak szeretete nemzete iránt még nem vált olthatatlan tűzzé, mely csontjaiba rekesztve, emészti.

Pedig a mai napon ilyen fájdalmas szeretet kell ahhoz, hogy életadó reménység fakadhasson bennünk a jövő iránt. Csak ha szemtől-szembe láttuk a halált, fogunk elvetni magunkból minden könnyű optimizmust, felületes önáltatást, véletlenben való bizakodást, kézlegyintő megnyugvást a maguktól jövő külső megoldásokban. A lét és nemlét örvénye felet fordul egyedül a szemünk önmagunkba).” (…)

És ezért ebben a visszahajlásban a másik érzésünk ezekben a sötét napokban mégis vigasztaló, felemelő. A keserű tapasztalatok, az ész sivár meggondolásai mögött van és megragadható egy másik valóság is, a lelki nemzet elpusztíthatatlan képe és örökkévaló értéke.

Az Európában halálraítélt magyar nemzet csakis akkor fellebbezheti meg és nyerheti meg pörét a jövendő ítélőszéke előtt, ha ő maga hű marad azokhoz az evangéliumi igazságokhoz, melyekhez Európa hűtlen lett és ő maga képviseli azokat mind a saját belső életének vezetésében, mind mindazokkal szemben kifelé, akik létjogát kétségbe vonták.

Ez pedig azt jelenti, hogy ha a magyar nemzet mindenütt, ahol tagjai élnek a tiszta evangélium mértéke alá állítja egyéni, családi, közösségi életét, intézményit, kultúráját egyaránt: akkor olyan megdönthetetlen európai mértéket állíthat önmagában a világ elé, mely intő jel, lelkiismerethez szóló bizonyságtétel és végre megismert és tiszta érték lesz a világ szemében is. Ezt a magasabb célú nemzetpolitikát kell képviselnie a magyarságnak, s éppen mert ez nagyon nehéz és hősies feladat, minden erejét megfeszítve nagy elszántsággal kell rálépnie az evangéliumi életútra. Ez legyen kritikájának és építésének mértéke és akkor, amilyen mértékben komolyan veszi és teszi ezt, olyan mértékben élete, jövője is lesz. A kicsi a gyönge, a szétszaggatott csak akkor remélhet, ha a legnagyobbat, a leghősiesebbet, az egyedül egyesítőt, a naggyá tevőt van bátorsága vállalni.”

Igen kedves olvasó. Makkai látomása ma is sokatmondó látomás. Azon kívül, hogy túléltünk háromnegyed évszázadot annak gyökeres változásaival, sem kívül, sem pedig belül nem módosult a helyzet. „A világesemények és az emberi lelkek megfigyelése” ugyanarra az eredményre vezet. A „halálraítélt” érzet sem változott. Vagy, ha igen, csak rossz irányba. A „külső erőviszonyokat alakító erőket” ma még jobban átláthatjuk és hatalmuk még nyomasztóbb, befolyásuknak gyakorlásában még gátlástalanabbak. Az ébredéshez szükséges „döbbenet”, mely esetleg képes felemelni morális süllyedésünkből, ma is nélkülözhetetlen, s ehhez elegendő lehetne ha „a világ szerint győztes, uralkodó, szabadjára engedett nemzetek embere” a liberális ember és az őt vezérlő szellem céljait világosan látnánk.

És vajon Európa – közben valóban létrehozott (?) – közösségének „életét szabályozó elveket” nem nélkülünk akarják-e „elismerni”? Ugyanakkor a „könnyű optimizmus” (mai szóval hurrá optimizmus) az önáltatás és csodavárás nem fenyeget ma még nagyobb erővel?

S végül mindezt „magasabb célú nemzetpolitikának” nevezi. Igen, nemzetpolitikának. De az elején említett másik érzés és benne a reményt keltő kiutat jelentő „evangéliumi igazság” és „evangéliumi értékek” szerinti élet nem jelenti-e az azóta még fontosabbá vált racionalitást, mértéktartást, más szóval a fogyasztói társadalom csábításait is kiküszöbölő életformát? Természetesen a mélyülő morális válságból való kiútkeresés mellett s azzal elválaszthatatlan egységben.

Ez a magasabb célú nemzetpolitika olyan, amely igencsak nehezen egyeztethető össze bármiféle pártpolitikákkal, legyen szó hatalmon levő, vagy arra váró pártokról.

Amikor viszont arról beszél, hogy a kicsinek, a gyöngének, a szétszaggatottnak a naggyá tevőt kell bátran felvállalnia, nem esztelenségekre, hanem a szellem, a lélek, a hit, a munka és a teljesítmény terén elvárható „nagyságra” gondol.

A gondolat ma annyit vitatott értelmezése dolgában éppen egy másik a Helikont és a Hitelt összekapcsoló személyiség, Tamási Áron szavaira figyelmeztetnék a Cselekvő erdélyi ifjúság című – a Hitel fiataljairól írott – cikkéből idézve (…) „Pedig bármilyen vakmerőnek látszik, az erdélyi magyar szellem hivatástudását én elsősorban abban látom, hogy a magyar műveltség új formáit Erdély alakítsa ki. Igen – >merjünk nagyok lenni<.”

Világos, hogy Tamási itt milyen „nagyságra” gondol.

De a Hitel és Helikon körén kívülről is kaphatunk támpontot annak megértéshez, hogy Makkai és követői a nagyságnak milyen útjaira céloztak akkor. Itt Németh László segítségére gondolok, aki mindkét csoportosulást jól ismerte. Ő is leírta, hogy a magyarság megmaradásának remélt útja egy egész Európát megmenteni képes cselekvés irányában keresendő.

Nem mellékes itt idéznem a Hitelt alapító Makkai Lászlónak, a Helikon későbbi tagjának szavait a Hitel álláspontjáról, melyet a lap második számába jelentetett meg 1935. január 15-én.

Az Álláspont című írás alcíme: Bevezetés a Hitel világnézeti cikkeihez. A szerző így ír: „Bevallom, hogy amikor „világnézeti” cikkem megírására gondoltam, szorongás fogott el: Vajon meg lehet-e birkózni a világnézet szó összes visszhangjával, melyeket kiejtése ma felver; vajon nem mosolyogtatja e meg vagy nem bosszantja-e fel a világnézeti vesszőfutásokban kifáradt embereket? (…) ízléses ember a mai konjunktúrában, ha van világnézete, belül hordja, nehogy összetévesszék az „eszmék” vigéceivel.”  (Tagadhatatlan aktualitású szavak) (…) eklekticizmust akarunk, de nemes gyűjtőszenvedélyből indulót s nem a vakon hódoló epigonokét.

Kérdéseink négy egymásba helyezkedő közösség, négy koncentrikus kör problémái. Európai emberiség eszméi, közép-európai gátlások és lehetőségek, magyar hagyományok és kötelességek, erdélyi valóságok (…)

A négy közösség hagyományai közt minden megvan, amiből egyéniségünk és a kor hozzáadásával új világot teremthetünk. (…) nem a megvolt vagy meglevő valóságok követésére szólítjuk fel a mieinket. Európa története céltalan kalandokkal és gaztettekkel van tele. Közép-Európa soha sem vált valósággá, a magyarság nem fejtette ki soha képességeit, Erdély és erdélyiség nemesebb értelemben mindig csak jámbor óhaj maradt.

(…)Erdély az a föld s környezet, amelyben ki kell alakítanunk az új embert.(…) Nem kell már veszekedni: melyik volt előbb a tyúk vagy a tojás, a szellem vagy az anyag, hanem gazdasági szervezetet kell teremtenünk, hogy szellemileg élhessünk.

(…) többet igénylünk a tudományosság mindennapi jelentőségénél. Tudósok kellenek, de új egyetemes érdeklődésű tudósok, akik a lényeget keresik s nem csupán a gondolat logikai hibátlanságában lelik gyönyörűségüket, hanem magatartásbeli nemességét tekintik irányadónak. Ide kapcsolódik vallásosságunk.

A két szellemi csoport nyitottságában is hasonlatos volt egymáshoz és azonos céljaik is összefonták őket. Ha valakinek efelől kétsége lenne, semmi sem igazolja jobban ezt az állítást, mint a vészterhes időkben történt kiútkereső és a tragikus napok eseményeibe történő sok esetben együttes beavatkozásaik, illetve az ilyen felelős értelmiségi magatartást tanúsító személyek örvendetes és tagadhatatlanul hasznos és logikus kétlakisága a két társaságban.

A fentiekben a Hitel és a Helikon négy közös szerzőjétől idéztem gondolatokat – néhány más idézettel megtoldva – s próbáltam azokat olykor a mába is átemelni. Ők a két társaságnak nem csupán tagjai, de olykor meghatározó alakjai voltak és személyükben egyszerre lehettek „Helikonisták” és „Hitelesek”. Azzal, hogy a két összetartozó és egymást sok szempontból átfedő csoportosulás e jeles alakjainak gondolataiból is beemeltem a dolgozat oldalaira néhányat, egyszerre szerettem volna közelebb hozni az olvasót mindkettőhöz, ezzel is segítve összetartozásuk megértését.

Leányfalu. 2012. január 10.

Szász István Tas

IRODALOM

Romániai Magyar Irodalmi Lexikon, Kriterion 1991.

Beszédes hallgatás, Kriterion 2007. Szász István Tas

Hitel, Bethlen Gábor 1991. Záhony Éva

Végjáték a Duna mentén, RTL Minerva Kossuth 1982. Bokor Péter

Hitel 1935/1, Makkai Sándor: Mi lesz velünk

Hitel 1935. 2, Makkai László: Álláspont

Brassói Lapok, 1936. április Tamási Áron: Cselekvő erdélyi     ifjúság