Menü Bezárás

Dr. Szász István Tas: Válasz a Százak Tanácsának- Megjelent a Százak Tanácsa 2020 „Nagyot és szépet” című gyűjteményes kötetében

Kedves István, szeretve tisztelt Elnökünk!

Kórházból érkezvén és egyelőre számos bizonytalansági tényezővel terhesen, Hazánk pillanatnyi helyzete által is keserítve, de erős hittel próbálom összeszedni tömören a helyzethez igazodó gondolataimat.

Jól tudod, hogy a Hitel szellemében nevelkedve és attól vezérelve, s mint olyan református, akinek katolikus védőszentje Márton Áron a nagy püspök, a non recuso laborem rendíthetetlen híve vagyok. A hétköznapokban ezt környezetem földhözragadtabban fogalmazza meg, és munkamániának nevezi.

Nos, ez igaz lehet, de nehéz időkben nélkülözhetetlen, és a hétköznapok részévé kell válnia. Áron püspök mondta: „Nagy időkhöz nagy generáció kell”.

Az értelmiség, és különösen a Százak Tanácsába tömörült vezető magyar értelmiség, szent feladatának tartom azt, hogy megfeleljen a „nevelő értelmiség” elvárásnak.

Soha erre nagyobb szükség nem volt, hiszen a gazdasági bajok – mint éppen mi bizonyítottuk – aránylag rövid idő alatt orvosolhatók, de a szellemi és főleg morális romlás visszafordítása generációs feladat. Ezt szükséges minden áron elindítanunk és – jórészt koros – Társaságunk kezéből az utánunk jövőknek átadnunk.

Ennek a munkának középpontja a mindent megmenteni és megoldani képes egészséges NEMZETTUDAT nélkülözhetetlen újraépítése. Ez az az eszköz, amely a maga áldozatvállaló képességével, vagy napjainkban elvárható veszélyérzetével (a van mit védelmezni természetességével) nem csupán erkölcsi talapzat, de ha kell, akkor ama régi kifejezéssel: anyagi erővé válik! Vagyis még a „profitközpontú” világnak is érdekévé válhat.

Ezt a munkát első síkon mindegyikünk a maga területén végezheti, maximálisan kifejtve képességeit, talentumának fentről elvárt kamatoztatásával, de ehhez kevesen vagyunk, s ezért oda kellene hatni, hogy ez a gondolat a magyar értelmiség minél szélesebb rétegeit járja át. Annál is inkább, mert nagyon veszedelmesen ólálkodik köreiben a megfelelési kényszer kényelmes és biztonságosnak hitt szelleme. Eleget kell tennünk a kovász szerepének.

Trianon évfordulója külön feladatokkal is felruház, s bár tapasztalat szerint szinte lehetetlennek tűnik, minden szavunkkal és betűnkkel arra kell törekednünk, hogy a szomszéd népek Trianon pszichózisuk által elvakított tekintetét ráirányítsuk a xenofóbia fájától takart erdőre, a közös nagy veszedelemre, amely a nemzetállamokat fenyegeti. A náluk erős, de beteg nemzettudatot kell megszabadítani a féltenivaló által szemére helyezett hályogtól, és képessé tenni a közös túléléshez oly fontos megbízható szövetség, az összekapaszkodás fontosságára.

Bibliai időket élünk!

Éppen ezért a 2. Timóteus 2,3 lebegjen szemünk előtt: „Te azért a munkának terhét hordozd, mint Jézus Krisztus jó vitéze!”

Elnök uram, kedves Barátom, ha ezeket a rövid gondolatokat elfogadjuk iránytűnek, nem téveszthetünk utat sem égi, sem földi elvárás szerint.

Tisztelő barátsággal és szeretettel, hittől erősített reménykedéssel:

Szász István Tas